ASKOM Sekretaryası

    

                                                   

                                                                                                        ASKOM BİRİMİ

• ASKOM ve alt komisyonlarının ön hazırlıklarını yapmak, komisyon üyelerine elektronik posta ve telefon yolu ile toplantı duyurularını yapmak, 
• Toplantılarda alınan kararları ilgili formatta yazarak, Makam Olur’una sunmak, Olur sonrası kararların ilgili kurumlara dağıtımını yapmak,
• Acil Servis Seviyelendirme denetimlerinin hazırlıklarını planlamak, denetimlere katılmak, denetim kayıtlarını dijital ortama aktararak, Valilik Olur’una hazırlamak, Olur sonrası Bakanlık Tescil ’e göndermek, tescil sonuçlarının ilgili hastanelere bildirimini yapmak,
• Uygunsuz Hasta Sevkleri konusunda ilgili kurumlar ile resmi yazışmaları yapmak ve konunun takibini sağlamak,
• Her ayın 20-25’i arasında Teknik Destek Döner Sermaye Birimi’nden bir önceki ay hastaneler tarafından red edilen vakalara ait “Ankara Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı Ücret Tahakkukuna Esas Olan Fiş” formlarını teslim almak ve bu formların tasnifini yaparak ilgili hastanelere resmi yazışma ile dağıtımını yapmak, red edilen vakaların 112 veri tabanından kayıtlarını süzerek dijital tablosunu hazırlamak, Hastane Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonlarından gelen resmi cevap yazılarının bilgisayar ortamına aktarılarak her ayın sonunda yapılan toplantıda Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu’nun görüşüne sunmak,
• Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu tarafından inceleme kararı verilen vakaların ilgili başhekimlikler ile Disiplin Şube Müdürlüğüne yazılması ve inceleme sonuçlarının takibini yapmak,
• D.O.B. denetim tutanaklarını arşivlemek, denetim raporu ile tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili olarak ilgili hastanelere resmi yazı yazmak, gerekli görülen durumlarda inceleme yapılmak üzere Disiplin Şube Müdürlüğüne yazı yazmak,
• Hastane tadilat, arıza ve enfeksiyon durumlarının takibini yapmak, bu konularda alınması gerekli tedbirler konusunda diğer hastaneler ve ilgili şube müdürlükleri ile yazışmalar yapmak,
• Hastanelerden gelen tutanakları değerlendirmek, gerekli durumlarda ASKOM komisyonu görüşüne sunmak, 
• Hastanelerin aylık acil branş nöbetlerinin takibini ve arşivlenmesini sağlamak,
• Kamu Hastanelerinden gelen aylık branş nöbetlerinin takibi ve dosyalanmasını sağlamak.ASKOM 2018 KARAR, İLGİ VE EKLERİ

ASKOM SEVKLERİ DEĞERLENDİRME VE DENETLEME KOMİSYONU TABLO ÖRNEKLERİ

ÖZELLİKLİ PLANLAMA GEREKTİREN SAĞLIK HİZMETLERİ

ASKOM HABERLERİ

KOMİSYONLARIN ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI KONULAR


AFETLER

Afetler ve olağandışı durumlarda bağlı iller ile koordinasyonu sağlamak ve gerekli planlamaları yapmak,

EĞİTİM

Acil sağlık hizmetleri ile ilgili sağlık kuruluşlarında çalışanların eğitim ve uygulama programlarını belirlemek, Acil Sağlık Hizmetleri Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini oluşturmak, hizmete özel eğitimleri, çalışmaları planlamak, sertifikalı eğitim programları düzenlemek, eğitim materyalleri, yazılı ve görsel dokümanlar hazırlamak,

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME

Sağlık politikalarının belirlenmesi, tavsiye kararları almak, yapılacak mevzuat çalışmalarına katılmak, acil sağlık hizmetleri konusunda bilimsel araştırmalar yapmak, hizmet standartlarını belirlemek, kendisine bağlı illerin desteği ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iletişim kurmak

KOORDİNASYON

İl genelindeki hastanelerin acil servisleri ve il ambulans servisi arasındaki koordinasyonu sağlamaktır.

 

YILLARA GÖRE ALINAN ASKOM KOMİSYON KARARLARI

2007 YILI

1-OCAK    2-ŞUBAT    3- MART   4-NİSAN   5-MAYIS    6-HAZİRAN    7-TEMMUZ    8- AĞUSTOS 
9- EYLÜL  10- EKİM 11- KASIM   12- ARALIK 

2008 YILI

1-OCAK  2-ŞUBAT    3- MART    4-NİSAN    5-MAYIS    6-HAZİRAN   7-TEMMUZ   8- AĞUSTOS 
9- EYLÜL  10- EKİM   11- KASIM    12- ARALIK 

2009 YILI

1-OCAK   2-ŞUBAT   3- MART   4-NİSAN   5-MAYIS    6-HAZİRAN  7-TEMMUZ  8- AĞUSTOS 
9- EYLÜL  10- EKİM  11- KASIM  12- ARALIK

2010 YILI

1-OCAK   2-ŞUBAT  3- MART  4-NİSAN   5-MAYIS   6-HAZİRAN   7-TEMMUZ   8- AĞUSTOS 
9- EYLÜL  10- EKİM 11- KASIM  12- ARALIK

2011 YILI

1-OCAK  2-ŞUBAT   3- MART   4-NİSAN   5-MAYIS  6-HAZİRAN  7-TEMMUZ   8- AĞUSTOS 
9- EYLÜL 10- EKİM  11- KASIM   12- ARALIK 

2012 YILI

1-OCAK 2-ŞUBAT  3- MART 4-NİSAN  5-MAYIS  6-HAZİRAN 7-TEMMUZ  8- AĞUSTOS 
9- EYLÜL   10- EKİM   11- KASIM    12- ARALIK 

2013 YILI

1-OCAK   2-ŞUBAT  3- MART   4-NİSAN   5-MAYIS  6-HAZİRAN   7-TEMMUZ  8- AĞUSTOS 
9- EYLÜL  10- EKİM  11- KASIM 12- ARALIK 

2014 YILI

1-OCAK    2-ŞUBAT 3- MART   4-NİSAN  5-MAYIS  6-HAZİRAN   7-TEMMUZ   8- AĞUSTOS 
9- EYLÜL   10- EKİM   11-KASIM     12-ARALIK 


2015 YILI

1-OCAK  2-ŞUBAT   3- MART AYI  4-NİSAN  5-MAYIS  6-HAZİRAN   7-TEMMUZ   8- AĞUSTOS 
9- EYLÜL   10- EKİM   11- KASIM   12- ARALIK 


2016 YILI

1-OCAK  2- ŞUBAT   3- MART   4-NİSAN 5-MAYIS   6- HAZİRAN    7- TEMMUZ    8- AĞUSTOS
9-EYLÜL   10-EKİM      11-KASIM     12- ARALIK  (BÖLGE ASKOM TOPLANTI RAPORU)    

2017 YILI

1- OCAK   2- ŞUBAT   3-MART(1. BÖLGE ASKOM TOPLANTISI BİLGİ NOTU)  4- NİSAN  5-MAYIS
6-HAZİRAN   7- TEMMUZ

2018 YILI

2-ŞUBAT  3- MART 4- NİSAN (ASKOM GENEL KURUL KARARI)

ASKOM ALT KOMİSYONLARI


• Genel Kurul
• Yürütme Kurulu
• Bilim Kurulu
• Danışma Kurulu
• Acil Uzman Dal Nöbetleri Komisyonu
• Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu
• Acil Servis Seviye Tespit ve Denetleme Komisyonu