112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği

112 Acil Yardım İstasyonları

Motosiklet Ekibi

Yazı İşleri ve Arşiv Birimi

.


 • Günlük rutin yazışmaların ve takibinin yapılması, 
 •  Tüm birimler tarafından yazılan yazıların işlemleri tamamlandıktan sonra dosyalanması,
 •  Eski yıllara ait olan dosyaların arşivlenmesi,
 •  Şube personelin özlük işlerinin takibinin yapılması,
 •  Yeni başlayan personelin kimlik bilgilerinin veri tabanı programına girişini sağlamak, yeni dosya açılması ve başlayış yazıları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
 •  Ayrılan personelin veri tabanı programına ayrılış tarihinin girilmesini sağlamak, 
  dosyasının arşive kaldırılması ve ayrılış yazılarının yazılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
 •  Personel izin ve raporlarının ASOS ve personel veri tabanı programına işlenmesi ve takibinin yapılması,
 •  Muhteviyatları hazırlanmış dosyaların yıllık olarak arşiv birimine teslim edilmesi,
 • Yıllık olarak Şube Müdürlüğü’nden ayrılan, emekli olan ve vefat eden personelin özlük dosyalarının ilgili kurumlara gönderilmesi ile ilgili işlemleri,
 • Döner sermaye girişleri, personel izin - rapor takip ve yazıları, İşçi Puantajları ve ilgili yazışmaları,
 • Acil Yardım İstasyonlarına ait nöbet Listelerinin teslim alınması, arşivlenmesi ve araç görevlendirme yazıları yazılarak arşivlenmesi,
 • Kamu Kurumları ile Özel Kuruluşlardan gelen Ambulans talebi görevlendirmeleri yazıları, istatistikî veri hazırlama ve arşivleme işlemleri,
 • Arşiv İş ve İşlevlerini yürüterek, evrak dosyalama, kayıt ve diğer iş ve işlemlerini yürütür.

 

Saha Koordinasyon Birimi

                Sorumluluk alanı olarak tüm Ankara 112 istasyon çalışanlarının maruz kaldığı ve sistem işleyişini etkileyen problemleri , ilgili birim ve kişilerle temasa geçerek çözüme kavuşturmak .  İstasyonların ve istasyon çalışan personelinin geçerli kanun ve yönetmelik esaslarına uygun çalışıp çalışmadığının kontrolünü  yaparak, İl genelinde sunulan Hastane öncesi Acil Yardım Hizmetlerinin kesintisiz , şeffaf ,kurallara uygun bir şekilde verilmesini sağlamak.

               

 1. İstasyon fiziki şartlarının bakanlık kriterlerine uygunluğunun kontrolünü yapmak.
 2. İstasyonların fiziksel şartlarını çalışan personel ile birlikte toplantılar yaparak değerlendirmek. Uygun olmayan yerler için kriterlere uygun yer bulunmasını sağlamak. Ve gerekli görüşmeleri yapmak.
 3. Yeni istasyon yeri belirlemede diğer istasyonlara yakınlığı , bölgedeki vaka sayısı istatistiği, personel ulaşımı , vaka çıkış kriterlerine uygunluğunu tespit etmek.
 4. Tutulan yeni mekanın  Bina ya da Site yönetiminden  istasyon yeri tutma uygunluk yazısı (‘’burada 112 ambulansı ve personelinin konuşlanmasında  herhangi bir engel yoktur’’ gibi.. ) almak. 
 5. Yeni mekanın durumu hakkında protokol yapılmadan önce mevcut resimleri çekerek  (Yakıt , Zemin , Kapı , Pencereler , Musluklar , Elektrik tesisatı , Prizlerin Aydınlatmanın , Boya badana ,  gibi durumlar. ) mal sahibi ile karşılıklı tutanak altına almak.
 6. Yapılacak olan protokollerin takibini yapmak uygunluğunu rapor etmek ( Yeni mekanın varsa eksiklikleri protokollerle taraflardan yapması gerekenler açık ve net bir şekilde  belirtmek gibi. )
 7. Mevcut durumu iyi olan istasyonların ihtiyaçlarını belirlemek  ( Perde ,Boya badana , Kapı- Pencere tamiratı ya da yenilenmesi , Demirbaş eşya  Sarf malzemeler.. vb. ) ve ivedi olarak  giderilmesini sağlamak.
 8. İstasyonlarla ilgili ortaya çıkan problemler ,buna bağlı olarak öngörülen çözümler ve planlar hakkında birim sorumlusuna ve Başhekime bilgi vermek.
 9. İstasyonlar ile sürekli iletişim içinde bulunmak.
 10. İşleyişin sürekliliği  için 7 gün 24 saat sürekli olarak sahada bulunmak.
 11. Günlük istasyon personelinin maruz kaldığı Darp , Trafik kazaları ya da İş kazalarına  müdahale ederek personelin tutanakları  , Karakol işlemleri ve Hastane işlemleri bitene kadar birebir yanında bulunarak işlemleri yürütmek.  Gerekli durumlarda personeli gideceği yere ulaşımını sağlamak.  Konu hakkında birim sorumlusunu bilgilendirmek.
 12. Akut gelişen problemleri  ( Su baskını , Elektrik kesintileri, Yakıt ve Isınma problemleri vb. ) durumlarda gerekli birimleri harekete geçirmek ve işleyiş olağan duruma dönene kadar bizzat ilgilenmek.
 13. İstasyonlarda çalışan personelin il Ambulans Servisi Çalışma Yönergesine göre uygun olup olmadığı tespitini yapmak  ve uygun olmayan personeller hakkında Başhekime bilgi vermek.
 14. Aylık istasyon toplantılarına katılmak. Gerekli durumlarda( İstasyon içindeki tartışmalar iş bölümündeki aksaklıklar ve Ekip düzenini bozan problemler. Vb.)istasyon toplantısı düzenlemek.
 15. Toplumsal olaylarda ve görevlendirilen mitinglerde ekiplerin uygun yerlerde konuşlanmasını sağlamak.
 16. Yapılan çalışmalar hakkında raporlama yaparak birim sorumlusu ve Başhekimi bilgilendirmek.

 

 

Disiplin İşleri Birimi

Birimin Kuruluş Amacı ve sorumluluk

İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı olarak faaliyet gösteren tüm personelle ilgili, hizmetin sunumu ve icrasına yönelik olarak, çeşitli yollarla birime ulaşan ve ihbar niteliği taşıyan her türlü bilgi ve belgenin, gizlilik ilkesine riayet etme koşuluyla Başhekimlik bünyesi içerisinde incelenerek kanaat oluşturulması, gerekirse konu ile ilgili idari tedbir ve yaptırımın uygulanması amacıyla kurulmuş olup

 İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı olarak faaliyet gösteren tüm personelin çalışmalarını ilgili mevzuatın belirlediği kurallara uygun olarak yürütmesini sağlamayı hedef edinmiştir.

 

İç Hizmet Değerlendirme Birimi

İzleme,Değerlendirme ve Projelendirme Birimi


.
İZLEME DEĞERLENDİRME VE PROJELENDİRME  BİRİMİ 

Acil Sağlık Hizmetlerinin üst düzeyde kaliteli, hızlı ve ulaşılabilir şekilde sunulabilmesi için, hazırlanan plan ve programların, desteklenen projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, gerekli bilgilerin toplanarak analiz edilmesi, bildirimi ve kullanılması, düzenleme faaliyetlerinin verimlilik ve etkinlik çerçevesinde yürütülmesi amacı ile kurulmuştur.

 

      İl Ambulans Servisi Başhekimliği' ne bağlı olarak çalışan tüm birimler ve faaliyetleri birimin izleme değerlendirme çalışmaları kapsamındadır.

 

Birimde gerçekleştirilen görevlerden bazıları;

--İzleme Ziyaretleri

--Standart İzlenecek ve Değerlendirilecek Alanlar ve Faaliyetlerin belirlenmesi

--Standart Dışı İzlemi Sağlanacak Faaliyetlerin belirlenmesi

--Proje Sürecinin Yönetilmesi

--İzleme ve Değerlendirme Raporlarının hazırlanması

 

Mali İşler Birimi

Komuta Kontrol Merkezi


.

KKM İŞ TANIMI

ü  Merkeze ulaşan çağrıyı değerlendirmek,

ü  Mevcut çağrıya uygun hizmeti belirlemek,

ü  Yeterli sayıda ekibi olay yerine yönlendirmek, 

ü  Hizmete yönelik her türlü veriyi kayıt altına almak, saklamak ve değerlendirmek.

 

KKM 'DE YAPILAN İŞLER

ü  Çağrı karşılama,

ü  Çağrıya uygun yönetim,

ü  Ekip çıkarma,

ü  Ekiplere adres desteği,

ü  Hastaneler arası koordinasyon, organizasyon ve nakil,

ü  Olağan dışı durum yönetimi,

ü  İl dışı nakil,

ü  Yabancı dilde gelen çağrıların gerekli birimler ile görüştürülerek talebin karşılanması,

ü  Hasta ve hasta yakınlarına yönelik danışmanlık hizmeti,

ü  Hava ambulansı yönetimi,

ü  Gerekli durumlarda diğer kurumlarla işbirliği yapılmasını sağlamak.

 

KKM EĞİTİM

           KKM personeli ile istasyonlarda çalışan ve KKM’ de görev almak isteyen personelimizin katılımıyla 04 Mayıs 2015 tarihinde başlamış ve  hala devam etmektedir.

KKM Eğitimi Konu Başlıkları:

 • KKM işleyişi,
 • ARMAKOM ekranını kullanma,
 • Harita ekranı,
 • Telsiz kullanımı ve telsiz kodları,
 • Özellikli ekip ve bölgeler,
 • Motosiklet Ambulans,
 • Çağrı karşılama ve ambulans görevlendirme,
 • Ekip koordinasyon,
 • ASKOM ve Koordinasyon,
 • Sorumlu Danışman Hekim,
 • Danışman Hekim,
 • Olağan Dışı Durumlar,
 • İletişim,
 • İl içi ve il dışı nakil,
 • Mevzuat,
 • Veri Hazırlamadır.

 

HEDEFİMİZ

  Tüm KKM personelinin almış olduğu KKM eğitimleri sayesinde, daha verimli çalışması ve çalışan kalifiye personelin;

ü  Çağa uygun araç ve gereçlerin daha etkin kullanılabilmesi,

ü Gelen çağrının etkili bir iletişim ile doğru ve eksiksiz bir şekilde değerlendirilebilmesi,

ü En kısa sürede yeterli sayıda ekibin olay yerine sevk ve takibinin yapılabilmesi,

ü  Etkin kaliteli ve süratli hizmet verilebilmesi,

ü  Hava Ambulans hizmetinin daha aktif kullanılabilmesi,

ü  Hava Ambulansı ile 24 saat kesintisiz acil vaka hizmetinin verilebilmesi,

ü  Helikopter iniş kalkış alanlarının sayısını arttırılabilmesi ve ruhsatlandırılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Birimi

1 2